Huurvoorwaarden

 

Als eigenaar van Villa nummer 40 zijn wij lid van de Vereniging van verhurende eigenaren Château de Barbet (CBV). De voorwaarden van de CBV die van toepassing zijn, treft u hieronder:

 

Algemene Voorwaarden voor de huurder

 1.   Toepassing

1.1.       Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, reservering en overeenkomst tussen de vereniging “Château de Barbet Verhuur , verder te noemen CBV, en een Wederpartij waarop CBV deze Voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2.       In deze Algemene Voorwaarden wordt onder het begrip ‘Huurder’ verstaan: de persoon die een overeenkomst sluit met CBV betrekking tot huur/gebruik van een vakantiewoning. Onder het begrip ‘Gebruiker’ wordt verstaan: de huurder en de door de huurder opgegeven personen die gebruik (zullen) maken van de door de huurder gehuurde vakantiewoning.

1.3.       Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen Voorwaarden of naar andere Algemene Voorwaarden. CBV wijst alle Algemene Voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand.

1.4.       Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene Voorwaarden.

2.   Reserveringen

2.1.       CBV neemt alleen reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig.

2.2.       CBV behoudt zich het recht voor om te allen tijde – zonder opgave van redenen – te weigeren een reservering in behandeling te nemen.

2.3.       Indien CBV uw reservering in behandeling neemt, zendt CBV u een schriftelijke bevestiging tevens factuur binnen 14 dagen na verrichting van de reservering. Deze dient u direct na ontvangst op juistheid te controleren. Eventuele onjuistheden dienen onmiddellijk medegedeeld te worden aan  CBV.

2.4.       Bent u binnen 14 dagen na verrichting van de reservering niet in het bezit van een schriftelijke bevestiging/factuur, dan dient u onverwijld contact op te nemen met CBV, bij gebreke waarvan geen beroep op de reservering kan worden gedaan.

2.5.       Tussen Huurder en CBV komt een overeenkomst tot stand op het moment dat CBV de schriftelijke bevestiging van uw reservering tevens factuur aan u heeft verzonden.

2.6.       Bij de verhuur van een vakantiewoning voor 12 maanden of langer zal het contract per 6 maanden afgegeven worden en wordt deze daarna weer verlengd tot 6 maanden.

2.7.       CBV kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.8.       Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

3.   Wijziging van de overeenkomst

3.1.       Indien u, na de totstandkoming van de overeenkomst, wijzigingen in de overeenkomst wenst aan te brengen is CBV niet verplicht die te accepteren. Het is ter vrije keuze van CBV om te bepalen of en in hoeverre die wijzigingen door haar worden geaccepteerd. In het geval uw wijzigingen worden accepteert, kan CBV u wijzigingskosten in rekening brengen.

4.   Indeplaatsstelling

4.1.       Het is de huurder en andere gebruikers niet toegestaan de vakantiewoning onder welke benaming dan ook en uit welke hoofde dan ook aan anderen dan de bij reservering genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met  CBV.

4.2.       Indien overeengekomen is dat u en/of één of meer gebruikers worden vervangen, blijft u naast de huurder en/of gebruikers die u en/of andere gebruikers vervangen hoofdelijk aansprakelijk tegenover CBV voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de huursom, de wijzigingskosten (zie art. 3.1) en eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging en eventuele annuleringskosten.

5.   Prijzen

5.1.       U bent aan CBV verschuldigd de overeengekomen huurprijs, zoals vermeld in de schriftelijke bevestiging tevens factuur van de reservering.

5.2.       Indien de kosten van CBV (personeel, energie, belastingen e.d.) na het sluiten van de overeenkomst aantoonbaar en onvoorzien zijn gestegen heeft CBV het recht haar prijzen te verhogen en de verhoogde prijs aan u in rekening te brengen. Indien deze prijsverhoging zal worden doorgevoerd binnen 3 maanden nadat de overeenkomst is gesloten, zal die prijsverhoging maximaal 5% van de eerder overeengekomen prijs bedragen en zal u het recht hebben de overeenkomst op die grond te ontbinden (annuleren).

5.3.       Van prijskortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt indien de bevestiging van de reservering/factuur door CBV is verzonden.

5.4.       Alle prijzen zijn, voor zover van toepassing inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

5.5.       De huurprijs is inclusief water, elektra en energiekosten (behoudens een energie opslag van 9 euro per dag in de winterperiode).

6.   Extra kosten

6.1.       U/de huurder is behalve de huurprijs ook schoonmaakkosten verschuldigd, deze bedragen afhankelijk van de grote van de woning, staan vermeld op de factuur.

6.2.       Toeristen belasting Dient u te voldoen bij aankomst op het park. De toeristen belasting bedraagt € 0,80 per persoon per nacht voor personen vanaf 12 jaar.

6.3.       Indien de mogelijkheid er is tot het houden van een huisdier in de vakantiewoning, zal hiervoor op de factuur een extra bedrag in rekening worden gebracht, dit bedrag is bij iedere vakantiewoning anders.

7.   Betalingen

7.1.       Indien het een reservering betreft binnen 30 dagen, dient u het volledige bedrag binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur per bank over te maken aan CBV.

7.2.       Bij een vroegtijdige boeking dient u 30% van de totaalsom te voldoen binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur, het restant (70% van de gehele factuur) dient  u 30 dagen voor aanvang van het verblijf geheel over te maken aan CBV.

7.3.       Als bij aankomst op het park blijkt dat het totaalbedrag nog niet (volledig) is bijgeschreven op de bankrekening van CBV, kan de CBV u het gebruik van de vakantiewoning en/of andere faciliteit ontzeggen.

7.4.       Bij niet tijdige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u onmiddellijk na verloop van de termijn voor betaling in verzuim. In dat geval zal CBV u schriftelijk de mogelijkheid bieden het nog verschuldigde bedrag alsnog binnen 7 dagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, behoudt CBV zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden (annuleren) met ingang van de dag dat de termijn van 7 dagen is verstreken en bent u aansprakelijk voor alle schade die CBV als gevolg hiervan lijdt of zal lijden, waaronder alle kosten die CBV in verband met uw reservering en de ontbinding heeft moeten maken.

7.5.       CBV heeft in ieder geval het recht om annuleringskosten per accommodatie in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 13 van toepassing. CBV heeft steeds het recht om vorderingen op u uit welke hoofde dan ook te verrekenen met de door u uit welke hoofde dan ook betaalde bedragen.

8.   Aankomst en vertrek

8.1.       Minimaal één week voor aankomst bent u genoodzaakt CBV in te lichten over de verwachte aankomsttijd, mocht deze door welke reden dan ook op de aankomst dag nog wijzigen dient u contact op te nemen met de contactpersoon in Frankrijk. Het telefoonnummer van deze contactpersoon staat vermeld op de informatiepapieren welke u bij uw reservering heeft ontvangen.

8.2.       De gehuurde accommodatie kan op de overeengekomen dag van aankomst als vermeld op de bevestiging van de reservering, vanaf 16.00 uur worden betrokken. Op de overeengekomen dag van vertrek als vermeld op de bevestiging van de reservering dient de accommodatie vóór 10.00 uur verlaten te zijn.

8.3.       Indien u de overeenkomst voor langere dan de overeengekomen duur wenst voort te zetten en CBV daarmee akkoord gaat, is  CBV steeds gerechtigd een andere vakantiewoning aan te wijzen.

8.4.       Indien het gebruik van de vakantiewoning en/of andere faciliteit eerder wordt beëindigd dan op de overeengekomen datum, als vermeld op de bevestiging van de reservering, heeft de huurder geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de huurprijs en/of kosten.

9.   Reglementen

9.1.       Elke accommodatie mag slechts bewoond worden door het aantal personen dat vermeld wordt door CBV of op de website of flyer voor de desbetreffende accommodatie staat vermeld.

9.2.       Voor het plegen van noodzakelijk onderhoud (bijvoorbeeld zwembad onderhoud) zult u zonder recht op vergoeding toestaan dat tijdens uw verblijf aan de accommodatie of overige faciliteiten werkzaamheden worden uitgevoerd.

9.3.       Uit veiligheidsoverwegingen is het niet toegestaan om tenten bij de vakantiewoning te plaatsen.

9.4.       De huurder dient de vakantiewoning bezemschoon op te leveren (dus: geen vuile vaat laten staan, beddengoed afhalen en opvouwen, keuken, koelkast schoonmaken, vuilniszak in de container plaatsen). Een bedrag ad. € 50,- zal ingehouden worden van de waarborgsom mocht de woning niet bezemschoon achtergelaten worden.

9.5.       De huurder en gebruikers kunnen bedlinnen in gebruik nemen, welke in de woning te vinden zijn, hier zijn geen extra kosten aan verbonden.

10.       Breuk, vermissing

10.1.    De huurder, genoemd op de factuur van de reservering, is verantwoordelijk, hetgeen de verantwoordelijkheid dan wel aansprakelijkheid van de overige gebruikers/gasten onverlet laat, voor een ordelijke gang van zaken in en om de gehuurde accommodatie of elders in het park, voor zover zulks door hem of zijn gezelschap/de andere gebruiker wordt beïnvloed.

10.2.    Daarnaast is de huurder steeds aansprakelijk, hetgeen de aansprakelijkheid van andere gebruikers onverlet laat, voor schade door breuk en/of vermissing en/of beschadiging van inventaris en/of accommodatie. Eventuele schade dient door de huurder onmiddellijk gemeld te worden aan CBV en onmiddellijk ter plaatse te worden vergoed, tenzij de huurder kan aantonen dat het ontstaan van de schade niet is te wijten aan schuld van hemzelf, andere gebruikers of een van de leden van zijn gezelschap. CBV is dan ook gerechtigd de schade te verrekenen met de waarborgsom.

11.       Waarborgsom

11.1.    Alvorens de woning te betrekken zal de huurder een waarborgsom van € 150,00 voldoen aan CBV. Is de waarborgsom bij de betaling niet voldaan dan is CBV gerechtigd de huurder en/of andere gebruikers de toegang tot en het gebruik van de vakantiewoning te ontzeggen.

11.2.    Indien u met betaling van de waarborgsom in gebreke blijft is  CBV bovendien gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden (annuleren).

11.3.    De waarborgsom of het eventuele restant daarvan na voldoening daaruit van vorderingen van CBV op de huurder en/of gebruikers, wordt gerestitueerd indien u de accommodatie naar behoren, met in achtneming van het bepaalde in artikel 9, achterlaat. Eventuele aanspraken op schadevergoeding worden door deze restitutie niet te niet gedaan.

12.       Annuleringskosten

12.1.    Indien een reservering wordt geannuleerd, zijn annuleringskosten verschuldigd. Deze bedragen zijn bij annulering tot 30 dagen voor de dag van aankomst 30% van de totale kosten en bij annulering vanaf de 30e dag voor aankomst of later de totale kosten/overeengekomen huurprijs.

12.2.    U kunt zich tegen dit risico verzekeren door een annuleringsverzekering af te sluiten.

12.3.    Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering. CBV is gerechtigd de woning vervolgens aan een derde te verhuren, teneinde de schade te beperken.

13.       Overmacht en wijzigingen

13.1.    In het geval CBV al dan niet tijdelijk niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, zal u binnen14 dagen nadat zij kennis heeft gekregen van de onmogelijkheid de overeenkomst na te komen, een wijzigingsvoorstel voorleggen (voor andere vakantiewoning/andere periode etc.).

13.2.    Overmacht aan de zijde van CBV bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van CBV, daaronder mede begrepen oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.

13.3.    U bent gerechtigd het wijzigingsvoorstel af te wijzen. Indien u het wijzigingsvoorstel afwijst, dient u dit binnen 14 dagen na ontvangst van het wijzigingsvoorstel kenbaar te maken. In dat geval heeft CBV het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. U heeft dan recht op kwijtschelding en/of teruggave van (het reeds betaalde deel van) de huursom. CBV zal alsdan niet gehouden zijn tot vergoeding van enige schade.

14.       Opzegging

14.1.    CBV heeft te allen tijde het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst op te zeggen, indien bij reservering persoonsgegevens van u en/of andere gebruikers onvolledig en/of onjuist worden opgegeven. In een dergelijk geval vindt geen restitutie plaats van de huursom of een gedeelte daarvan.

15.       Aansprakelijkheid

15.1.    CBV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in één van de vakantiewoningen en/of andere faciliteiten van CBV, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van CBV of (één van) haar werknemers.

15.2.    Aansprakelijkheid voor schade bestaande uit derving van reisgenot of bedrijfs1 en andere gevolgschade, is onder alle omstandigheden uitgesloten. CBV is voorts in geen geval aansprakelijk voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis1 en/of annuleringsverzekering of enige andere verzekering.

15.3.    CBV is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten.

15.4.    U bent met de gebruiker hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan de gehuurde accommodatie en/of andere eigendommen van CBV ontstaan tijdens het gebruik daarvan door u en/of andere gebruikers, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van uzelf en/of van derden die zich met uw toestemming in het park bevinden.

15.5.    U vrijwaart CBV voor alle aanspraken ter zake van schade van derden die (mede) het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van uzelf, andere gebruikers, uw reisgenoten of derden die zich met uw toestemming op het park bevinden.

15.6.    Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achter u laten, inclusief doch niet beperkt tot bovenmatige vervuiling, van de accommodatie worden extra kosten in rekening gebracht, welke u alsdan verplicht bent onmiddellijk te voldoen.

16.       Klachten

16.1.    Ondanks de zorg en de inspanning van CBV kunt u van mening zijn dat u een gerechtvaardigde klacht heeft met betrekking tot uw vakantieverblijf. Uiterlijk heeft u 1 maand na vertrek uit de vakantiewoning de gelegenheid de klacht schriftelijk in te dienen bij de vereniging Château de Barbet Verhuur, Route de Boulogne, 32220 Lombez France o.v.v. boekingsbevestigingsnummer, NAW1gegevens, datum verblijf en accommodatienummer. De klacht zal dan met de grootste zorg worden behandeld.

17.       Toepasselijk recht

17.1.    Op de overeenkomst tussen de huurder enerzijds en CBV anderzijds is Nederlands recht van toepassing.

17.2.    Indien de gedaagde partij in Nederland woonachtig is, is de rechtbank van diens woonplaats bevoegd kennis te nemen van alle geschillen tussen huurder enerzijds en CBV anderzijds. Ten aanzien van de gedaagde die geen woonplaats heeft in Nederland is de rechtbank te Utrecht bevoegd.

18.       Reisdocumenten

18.1.    U bent zelf verantwoordelijk voor het beschikken over de geldige reisdocumenten die voor uw bestemming zijn vereist. CBV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen die voortvloeien uit het niet in het bezit zijn van de juiste reisdocumenten.

19.       Algemeen

19.1.    Kennelijke druk en zetfouten binden CBV niet. Met deze Algemene Voorwaarden vervallen alle voorgaande publicaties.

19.2.    Alle gegevens die u aan ons verstrekt worden opgenomen in een bestand. Het gegevensbestand wordt gebruikt voor onze gastenadministratie.